کاتالوگ ها

# عنوان ورژن
1 اپلیکیشن موبایل (مربوط به دستگاه های TVI)- نسخه اندروید (secvision) اندروید دریافت فایل
2 اپلیکیشن موبایل (مربوط به دستگاه های RIFATRON) - نسخه اندروید SmartEyesPro اندروید دریافت فایل
3 اپلیکیشن موبایل (مربوط به دستگاه های AHD) - نسخه اندروید (Xmeye) اندروید دریافت فایل
4 اپلیکیشن موبایل (مربوط به دستگاه های AHD) - نسخه اندروید (P6SPro) اندروید دریافت فایل
Scroll to Top